تارا:عشق من کیه؟

جنی :من من

تارا:جون من کیه؟

جنی:من من

تارا:زن من کیه؟

جنی :من من

تارا : من فدای کی بشم؟

جنی:من فقط من 

نویسنده:تارا

دوست داشتین بازم بزارم؟